Συμπληρωματική Νομοθεσία Ιουλίου 2012

{slide=Νόμοι|closed}

Περιεχόμενα σε αρχείο excel.

105. Ν. 4050/23.2.2012 (ΦΕΚ Α/36/23.2.2012)

 

Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων

 

106. Ν. 4051/29.2.2012 (ΦΕΚ Α/40/29.2.2012)

 

Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012

 

107. Ν. 4065/9.4.2012 (ΦΕΚ/Α/77/9.4.2012)

 

Τροποποίηση του ν. 3213/2003 “Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, ιδιοκτήτων ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων” και άλλες διατάξεις.

{slide=Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς}

Περιεχόμενα σε αρχείο excel.

456. ΕΚ 1/608/26.1.2012 (ΦΕΚ/Β69/27.1.2012)

 

Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 14/593/8.8.2011

 

457. ΕΚ 7/609/9.2.2012 (ΦΕΚ/Β/590/5.3.2012)

 

Τροποποίηση των αποφάσεων 1/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και 2/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα»

 

458. ΕΚ 18/609/9.2.2012 (ΦΕΚ/Β/466/24.2.2012)

 

Έγκριση του προγράμματος εκπαίδευσης προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 

459. ΕΚ 20/611/28.2.2012 (ΦΕΚ/Β/618/6.3.2012)

 

Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ B’ 901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Aυλων Τίτλων», όπως ισχύει.

 

460. ΕΚ 21/611/28.2.2012 (ΦΕΚ/Β/618/6.3.2012)

 

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

 

461. ΕΚ 22/611/28.2.2012 (ΦΕΚ/Β/618/6.3.2012)

 

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

{slide=Υπουργικές Αποφάσεις}

Περιεχόμενα σε αρχείο excel

229. Αριθ. 24596/Β.1019/30.5.2012 (ΦΕΚ/Β/1758/30.5.2012)

Ρύθμιση θεμάτων δημοσίευσης ετήσιων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματισήριο Αθηνών

230. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (ΦΕΚ/Β/1771/31.5.2012)

 

Διόρθωση σφάλματος στην υπουργική απόφαση με αρ. 24596/Β΄ 1019 (ΦΕΚ/Β/1758/30.5.2012), με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίευσης ετήσιων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών

{slide=Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος}

Περιέχομενα σε αρχείο excel.

183. ΠΔ/ΤΕ 2648/19.01.2012 (ΦΕΚ/Β/266/13.02.2012)

 

Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν.3601/2007

 

184. ΠΔ/ΤΕ 2650/19.01.2012 (ΦΕΚ/Β/233/09.02.2012)

 

Πολιτική αποδοχών που εφαρμόζεται από τα πιστωτικά ιδρύματα – Τροποποίηση των ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 και 2592/20.8.2007

 

185. ΠΔ/ΤΕ 2651/20.01.2012 (ΦΕΚ/Β/199/06.02.2012)

 

Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας – Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα

 

186. ΠΔ/ΤΕ 2652/29.02.2012 (ΦΕΚ/Β/503/29.02.2012)

 

Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 και 285/6/9.7.2009

 

187. ΠΔ/ΤΕ 2653/29.02.2012 (ΦΕΚ/Β/503/29.02.2012)

 

Σύσταση Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης – Τροποποίηση διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει

 

188. ΠΔ/ΤΕ 2654/29.02.2012 (ΦΕΚ Β/503/29.02.2012)

 

Καθορισμός του ποσοστού των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού που οφείλουν να καλύπτουν με κύρια βασικά ίδια κεφάλαια τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα – Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010

 

189. ΠΔ/ΤΕ 2655/19.03.2012 (ΦΕΚ Β/1026/03.04.2012)

 

Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών

{/slide}