Κανονισμός (ΕΚ) 2273/2003: Εκτελεστικά μέτρα για την Κατάχρηση Αγοράς

Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22/12/2003  για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηματοπιστωτικών μέσων