Τροποποίηση της απόφασης 3/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β’ 2463/31.12.2007) του ΔΣ της ΕΚ «Υπολογισμός των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση»

Απόφαση ΕΚ 3/572/23.12.2010: Τροποποίηση της απόφασης 3/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β’ 2463/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υπολογισμός των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση»