Ν. 3461/2006 “Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις”

Νόμος  3461/2006 “Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις