Ν. 3691/2008 “Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις”

Με τον Ν. 3691/2008 “Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες Διατάξεις” ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις των οδηγιών 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (για το ξέπλυμα χρήματος).