Ν. 3606/2007 “Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και άλλες διατάξεις”

Με τον N. 3606/2007 “Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και Αλλες Διατάξεις” ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (MIFID)