Ν. 3746/2009 “Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)”

Ν. 3746/2009 “Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις”.