Τροποποίηση της απόφασης 5/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2454/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου»

Απόφαση ΕΚ 5/572 /23.12.2010: Τροποποίηση της απόφασης 5/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2454/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου»