Τροποποίηση της απόφασης 9/459/27.12.2007 (ΦΕΚ/Β/2457/31.12.2007) του ΔΣ της ΕΚ «Δημοσιοποίηση από τις ΕΠΕΥ εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους»

Απόφαση ΕΚ 9/572/23.12.2010: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους»