Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας διαχειριστή Συστήματος που έχει χορηγηθεί στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ)

Απόφαση ΕΚ 8/556/8.7.2010: «Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας διαχειριστή Συστήματος που έχει χορηγηθεί στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ)»