Χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή Συστήματος στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙPΕΙΑ» (ΕΤ.ΕΚ)

Απόφαση ΕΚ 5/556/8.7.2010: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή Συστήματος στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙPΕΙΑ» (ΕΤ.ΕΚ)»