Υποχρεωτική εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη

 

Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται τόσο στους ήδη υπάρχοντες πελάτες των Μελών του ΣΜΕΧΑ όσο και σε εκείνους που συναλλάσσονται για πρώτη φορά με αυτά.

 

Σκοπός του είναι η ενημέρωση του πελάτη ότι είναι υποχρεωτικό να παρέχει τη περιγραφόμενη σε αυτό το έντυπο πληροφόρηση στο Μέλος του ΣΜΕΧΑ  για την εξακρίβωση της ταυτότητας του.

 

Γιατί υφίσταται απαίτηση υποχρεωτικής προσκόμισης των πληροφοριών στην ΑΧΕΠΕΥ ;

 

Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο για τη συντονισμένη και συστηματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη αποφυγή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Με το Νόμο 3691/2008 που αντικατέστησε τις σχετικές διατάξεις του ν. 2331/95, όπως αυτές ίσχυαν καθώς και την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/506/8.4.2009, καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη της χρησιμοποίησης των χρηματιστηριακών υπηρεσιών με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

 

Στα πλαίσια αυτού του θεσμικού πλαισίου, τα Μέλη του ΣΜΕΧΑ, όπως άλλωστε και τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, έχουν την υποχρέωση να μην πραγματοποιούν συναλλαγές αν δεν έχουν πιστοποιήσει και επαληθεύσει την ταυτότητα του συναλλασσόμενου. Ως εκ τούτου, απαιτείται να ζητούν από τους πελάτες τους πληροφορίες και να τηρούν τα δεδομένα αυτά σε αρχεία.

 

Τα Μέλη του ΣΜΕΧΑ  οφείλουν να γνωρίζουν το γενικό περίγραμμα της επαγγελματικής δραστηριότητας των πελατών τους και να προσδιορίζουν τα  πλαίσια μιας «εύλογης συναλλακτικής συμπεριφοράς». Με αυτόν τον τρόπο, αποκλίσεις από την «εύλογη συναλλακτική συμπεριφορά» θα γίνονται αντιληπτές με σκοπό την πρόληψη της χρησιμοποίησης των χρηματιστηριακών υπηρεσιών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

 

Ανάλογα με το ύψος και το είδος της συναλλαγής τα στοιχεία που μπορούν να ζητηθούν μπορεί να διαφέρουν.

 


 

 Τα κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα δικαιολογητικά/πληροφορίες που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του συναλλασσόμενου πελάτη (νέου πελάτη ή υφιστάμενου) είναι τα εξής:

 

 

•Στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας • Για Ελληνες υπηκόους το Δελτίο Αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας ή το Διαβατήριό τους.
  • Για υπηκόους κράτους μέλους ΕΕ το Διαβατήριο ή το Δελτίο Ταυτότητας της χώρας τους
  • Για υπηκόους Τρίτων Χωρών το Διαβατήριο ή την Άδεια Παραμονής τους στην Ελλάδα
   
•Απόδειξη υπογραφής • Βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια, Αστυνομική ή Δημοτική Αρχή (ΚΕΠ) σε κάθε είδος σύμβαση ή,
  • Βεβαίωση από αρμόδια, σχετικώς ορισμένα, στελέχη της εταιρείας όταν η σύμβαση υπογράφεται στα γραφεία της εταιρείας.
   
•Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας • Πρόσφατος λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφελείας ή,
  • Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία ή,
  • Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ ή,
  • Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής
   
•Απόδειξη άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικής διεύθυνσης • Βεβαίωση του εργοδότη ή,
  • Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ ή,
  • Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας ή,
  • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή,
  • Επαγγελματική ταυτότητα ή,
  • Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
   
•Απόδειξη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) • Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ