Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς και λειτουργεί από την 1.7.2005, με σκοπό να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες, διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους.

 

Στον θεσμό συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΣΜΕΧΑ και ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά, ο ΜΤΕΥ απευθύνεται σε επενδυτές – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – που συναλλάσσονται με τα μέλη του ΣΜΕΧΑ, εφόσον οι συναλλαγές δεν αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατείστε εδώ.

 

Έντυπο Παραπόνων

  • ΤΟ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ

Ενημερωτικό Έντυπο (σε pdf αρχείο)

 

Για την προστασία των συναλλαγών και την κάλυψη των υποχρεώσεων των ΑΧΕ, ήδη από το 1954 είχε συσταθεί ειδικό κεφάλαιο με την ονομασία «Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών» το οποίο αναδιαρθρώθηκε το 1997, με το Ν. 2533/97 που εναρμόνισε την Κοινοτική Οδηγία 97/9/ ΕΟΚ «Συστήματα Αποζημίωσης Επενδυτών» στην ελ0,ληνική νομοθεσία, και μετονομάστηκε σε «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» με διακριτικό τίτλο «Συνεγγυητικό», ώστε να καλύπτει όλο το εύρος των επενδυτικών υπηρεσιών. 

 

Το Συνεγγυητικό διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του διορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία ασκεί και την εποπτεία του Συνεγγυητικού.

 

Η συμμετοχή στο Συνεγγυητικό είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του Χρηματιστηρίου και συνιστά προϋπόθεση  για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Χρηματιστηρίου και την εκάστοτε παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και για όλες τις ΕΠΕΥ-μη μέλη του Χ.Α.. Σήμερα, η περιουσία του Συνεγγυητικού, η οποία είναι επενδεδυμένη σε ακίνητα και τίτλους σταθερού εισοδήματος θεωρείται από τις μεγαλύτερες σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. 

 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 63 του Ν. 2533/97, ο σκοπός του Συνεγγυητικού είναι η καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς και σε αντισυμβαλλόμενα μέλη , σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη ανατρέψιμης αδυναμίας ΕΠΕΥ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, και την υποστήριξη με τον τρόπο αυτόν της σταθερότητας και αξιοπιστίας της λειτουργίας της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών.

 

Οι εισφορές των μελών του είναι ετήσιες και προκαταβάλλονται.  Σύμφωνα με τη διαδικασία αποζημίωσης που καθορίζεται στο Ν 2533/97, το Συνεγγυητικό υποχρεούται να αποζημιώσει κάθε εντολέα για το σύνολο των απαιτήσεων του κατά ΕΠΕΥ έως το ποσό των 30.000 ευρώ.  Τα αντισυμβαλλόμενα μέλη αποζημιώνονται πλήρως.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε το Μάιο 2008 Οδηγό για τους επενδυτές  που επεξηγεί τις βασικές αρχές του νέου θεσμικού πλαισίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τον ν. 3606/2007, ο οποίος ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία MIFID. 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ: Οδηγός Επενδυτών

 

Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται τόσο στους ήδη υπάρχοντες πελάτες των Μελών του ΣΜΕΧΑ όσο και σε εκείνους που συναλλάσσονται για πρώτη φορά με αυτά.

 

Σκοπός του είναι η ενημέρωση του πελάτη ότι είναι υποχρεωτικό να παρέχει τη περιγραφόμενη σε αυτό το έντυπο πληροφόρηση στο Μέλος του ΣΜΕΧΑ  για την εξακρίβωση της ταυτότητας του.

 

Γιατί υφίσταται απαίτηση υποχρεωτικής προσκόμισης των πληροφοριών στην ΑΧΕΠΕΥ ;

 

Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο για τη συντονισμένη και συστηματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη αποφυγή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Με το Νόμο 3691/2008 που αντικατέστησε τις σχετικές διατάξεις του ν. 2331/95, όπως αυτές ίσχυαν καθώς και την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/506/8.4.2009, καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη της χρησιμοποίησης των χρηματιστηριακών υπηρεσιών με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

 

Στα πλαίσια αυτού του θεσμικού πλαισίου, τα Μέλη του ΣΜΕΧΑ, όπως άλλωστε και τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, έχουν την υποχρέωση να μην πραγματοποιούν συναλλαγές αν δεν έχουν πιστοποιήσει και επαληθεύσει την ταυτότητα του συναλλασσόμενου. Ως εκ τούτου, απαιτείται να ζητούν από τους πελάτες τους πληροφορίες και να τηρούν τα δεδομένα αυτά σε αρχεία.

 

Τα Μέλη του ΣΜΕΧΑ  οφείλουν να γνωρίζουν το γενικό περίγραμμα της επαγγελματικής δραστηριότητας των πελατών τους και να προσδιορίζουν τα  πλαίσια μιας «εύλογης συναλλακτικής συμπεριφοράς». Με αυτόν τον τρόπο, αποκλίσεις από την «εύλογη συναλλακτική συμπεριφορά» θα γίνονται αντιληπτές με σκοπό την πρόληψη της χρησιμοποίησης των χρηματιστηριακών υπηρεσιών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

 

Ανάλογα με το ύψος και το είδος της συναλλαγής τα στοιχεία που μπορούν να ζητηθούν μπορεί να διαφέρουν.

 


 

 Τα κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα δικαιολογητικά/πληροφορίες που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του συναλλασσόμενου πελάτη (νέου πελάτη ή υφιστάμενου) είναι τα εξής:

 

 

•Στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας • Για Ελληνες υπηκόους το Δελτίο Αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας ή το Διαβατήριό τους.
  • Για υπηκόους κράτους μέλους ΕΕ το Διαβατήριο ή το Δελτίο Ταυτότητας της χώρας τους
  • Για υπηκόους Τρίτων Χωρών το Διαβατήριο ή την Άδεια Παραμονής τους στην Ελλάδα
   
•Απόδειξη υπογραφής • Βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια, Αστυνομική ή Δημοτική Αρχή (ΚΕΠ) σε κάθε είδος σύμβαση ή,
  • Βεβαίωση από αρμόδια, σχετικώς ορισμένα, στελέχη της εταιρείας όταν η σύμβαση υπογράφεται στα γραφεία της εταιρείας.
   
•Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας • Πρόσφατος λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφελείας ή,
  • Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία ή,
  • Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ ή,
  • Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής
   
•Απόδειξη άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικής διεύθυνσης • Βεβαίωση του εργοδότη ή,
  • Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ ή,
  • Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας ή,
  • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή,
  • Επαγγελματική ταυτότητα ή,
  • Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
   
•Απόδειξη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) • Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ