“Έκθεση αξιολόγησης συμμόρφωσης ΑΕΠΕΥ ως προς τις οργανωτικές απαιτήσεις του ν. 3606/2007”

Απόφαση EK 1/474/13.6.2008  “Έκθεση αξιολόγησης συμμόρφωσης ΑΕΠΕΥ ως προς τις οργανωτικές απαιτήσεις του ν. 3606/2007”  (ΦΕΚ 1368/Β/14.7.2008)