“Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)”

Απόφαση ΕΚ 2/477/1.7.2008 “Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)”  (ΦΕΚ 193/Β/19.9.2008)