“Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ)”

Απόφαση Ε.Κ. 2/452/1.11.07    “Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ)” (ΦΕΚ 2137/Β/1.11.2007) Εκτελεστική απόφαση του Ν. 3606/2007 (MiFID)