“Κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που διευθύνουν τις δραστηριότητες ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, και ΑΕΕΑΠ”

Απόφαση Ε.Κ. 4/452/1.11.07     “Κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που διευθύνουν τις δραστηριότητες ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, και ΑΕΕΑΠ” (ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007) Εκτελεστική απόφαση του Ν. 3606/2007 ( MiFID)