“Διευκρινήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τη λειτουργία Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)”                Πίνακας 1           Πίνακας 2