“Διευκρινήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στοάρθρο 13 του ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”