«Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

“Διευκρινήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τη λειτουργία Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)”                Πίνακας 1           Πίνακας 2

“Ενδεικτική Τυπολογία ύποπτων συναλλαγών/δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας”

“Διευκρινήσεις σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων”

“Λειτουργία των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων και διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 3/403/8.11.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”

“Διευκρινήσεις επί της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς “Υποχρεώσεις των εκδοτών για την δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών” αναφορικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν προβλέψεις ή εκτιμήσεις οικονομικών μεγεθών”