“Ενδεικτική τυπολογία ύποπτων συναλλαγών νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, χώρες μέλη της FATF και μη συνεργαζόμενες χώρες”