“Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 1/485/23.9.2008”