“Τροποποίηση της Εγκυκλίου 28 “Αναγκαστική Εκποίηση Μετοχών””