“Βιβλία και στοιχεία Ανώνυμης Εταιρίας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ)”

Απόφαση Ε.Κ. 9/452/1.11.07   “Βιβλία και στοιχεία Ανώνυμης Εταιρίας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ)” (ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007) Εκτελεστική απόφαση του Ν. 3606/2007 ( MiFID)