“Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς”

Απόφαση Ε.Κ. 8/452/1.11.07  “Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς” (ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007) Εκτελεστική απόφαση του Ν. 3606/2007 ( MiFID)