Εξασφάλιση Επενδυτών

  • ΤΟ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ

Ενημερωτικό Έντυπο (σε pdf αρχείο)

 

Για την προστασία των συναλλαγών και την κάλυψη των υποχρεώσεων των ΑΧΕ, ήδη από το 1954 είχε συσταθεί ειδικό κεφάλαιο με την ονομασία «Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών» το οποίο αναδιαρθρώθηκε το 1997, με το Ν. 2533/97 που εναρμόνισε την Κοινοτική Οδηγία 97/9/ ΕΟΚ «Συστήματα Αποζημίωσης Επενδυτών» στην ελ0,ληνική νομοθεσία, και μετονομάστηκε σε «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» με διακριτικό τίτλο «Συνεγγυητικό», ώστε να καλύπτει όλο το εύρος των επενδυτικών υπηρεσιών. 

 

Το Συνεγγυητικό διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του διορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία ασκεί και την εποπτεία του Συνεγγυητικού.

 

Η συμμετοχή στο Συνεγγυητικό είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του Χρηματιστηρίου και συνιστά προϋπόθεση  για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Χρηματιστηρίου και την εκάστοτε παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και για όλες τις ΕΠΕΥ-μη μέλη του Χ.Α.. Σήμερα, η περιουσία του Συνεγγυητικού, η οποία είναι επενδεδυμένη σε ακίνητα και τίτλους σταθερού εισοδήματος θεωρείται από τις μεγαλύτερες σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. 

 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 63 του Ν. 2533/97, ο σκοπός του Συνεγγυητικού είναι η καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς και σε αντισυμβαλλόμενα μέλη , σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη ανατρέψιμης αδυναμίας ΕΠΕΥ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, και την υποστήριξη με τον τρόπο αυτόν της σταθερότητας και αξιοπιστίας της λειτουργίας της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών.

 

Οι εισφορές των μελών του είναι ετήσιες και προκαταβάλλονται.  Σύμφωνα με τη διαδικασία αποζημίωσης που καθορίζεται στο Ν 2533/97, το Συνεγγυητικό υποχρεούται να αποζημιώσει κάθε εντολέα για το σύνολο των απαιτήσεων του κατά ΕΠΕΥ έως το ποσό των 30.000 ευρώ.  Τα αντισυμβαλλόμενα μέλη αποζημιώνονται πλήρως.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.