Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς και λειτουργεί από την 1.7.2005, με σκοπό να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες, διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους.

 

Στον θεσμό συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΣΜΕΧΑ και ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά, ο ΜΤΕΥ απευθύνεται σε επενδυτές – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – που συναλλάσσονται με τα μέλη του ΣΜΕΧΑ, εφόσον οι συναλλαγές δεν αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατείστε εδώ.

 

Έντυπο Παραπόνων